D-OABB (3)_1 Kennzeichen D-OZEP (2)
Hersteller Cameron Balloons
Typ/Muster AS-105GD
Volumen 3000 cbm

D-OVTG_1 Kennzeichen D-OVTG
Hersteller Schroeder fire balloons
Typ/Muster G34/24
Volumen 3400 cbm

D-ORFA_1 Kennzeichen D-ORFA (3)
Hersteller Kubicek Balloons
Typ/Muster BB34Z
Volumen 3400 cbm

D-OREN_1 Kennzeichen D-OREN (2)
Hersteller Kubicek Balloons
Typ/Muster BB22Z
Volumen 2200 cbm

D-OOOS_1 Kennzeichen D-OOOS (2)
Hersteller Kubicek Balloons
Typ/Muster BB34Z
Volumen 3400 cbm