D-OGER_1 Kennzeichen D-OGER (3)
Hersteller Schroeder fir balloons
Typ/Muster G30/24
Volumen 3400 cbm

D-OBBT_1 Kennzeichen D-OBBT (2)
Hersteller Schroeder fir balloons
Typ/Muster G34/24
Volumen 3400 cbm

D-OMTT_1 Kennzeichen D-OMTT
Hersteller Kubicek Balloons
Typ/Muster BB51Z
Volumen 5100 cbm

D-OBLU_1 Kennzeichen D-OBLU (2)
Hersteller Schroeder fire balloons
Typ/Muster G26/24
Volumen 2600 cbm

D-OOAA_1 Kennzeichen D-OOAA (2)
Hersteller Kubicek Balloons
Typ/Muster BB45Z
Volumen 4500 cbm